Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thanks for your interesting to SCG's career opportunities. By click to below button - "Accept" - you confirm your consent to let SCG's subsidiaries use your contributed informations in order to serve for SCG's recruitment purpose.
Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Plan to support all aspects of the company’s technical learning policies, objectives, and initiatives.

-Training and development programs foster the organizational expertise needed to maximize employee effectiveness and efficiency.

- Plan, analyze, report technical training need surveys and review to all company with related functions

- Cooperate and support all facilities and materials training in each training course

- Support HRD Section Manager in development of organizational talents, skills and competencies.

- Record, review, monitor and maintain training database to ensure that statutory training requirements and other managerial requirements are met

- Keep up to date with developments in training, going to meeting and attending relevant courses

- Lập kế hoạch hỗ trợ tất cả các khía cạnh của các chính sách, mục tiêu và sáng kiến học tập kỹ thuật của công ty.

-Các chương trình đào tạo và phát triển bồi dưỡng chuyên môn tổ chức cần thiết để tối đa hóa hiệu quả và hiệu suất của nhân viên.

- Lập kế hoạch, phân tích, báo cáo nhu cầu đào tạo kỹ thuật khảo sát và xem xét cho tất cả các công ty có chức năng liên quan

- Hợp tác và hỗ trợ mọi phương diện, tài liệu đào tạo trong từng khóa đào tạo

- Hỗ trợ Trưởng phận HRD trong việc phát triển tài năng, kỹ năng và năng lực của tổ chức.

- Ghi lại, xem xét, theo dõi và duy trì cơ sở dữ liệu đào tạo để đảm bảo rằng các yêu cầu đào tạo theo luật định và các yêu cầu quản lý khác được đáp ứng

- Luôn cập nhật những diễn biến về đào tạo, tham gia các cuộc họp và các khóa học liên quan

 

Job Requirement

- University Degree (Tốt nghiệp đại học)

- Major: Human Resources, Development, Business Administration, or related fileds. (Chuyên ngành: Nhân sự, Phát Triển, Đào tạo, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan)

- Microsoft Office, Communication (Tin học văn phòng, Giao tiếp tốt)

- Good terms of English (Giao tiếp Tiếng Anh tốt)

- Have at least 1 year of experience (Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm) 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.