Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Notice

Thanks for your interesting to SCG's career opportunities. By click to below button - "Accept" - you confirm your consent to let SCG's subsidiaries use your contributed informations in order to serve for SCG's recruitment purpose.
Refer to our Privacy Policy here

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

-  Report to LSP’ Warehouse Operator
- Be responsible for ensuring sufficient and readiness of manpower, forklift and equipment at all time to fulfill warehouse operation
-  Supervise and manage the all processes of warehouse activities
-  Ensure warehouse facility, forklift and equipments are maintained in good condition
-  Assist training for warehouse contractors personnel if required
-  Ensure KPIs are met including management and reporting
-  To be a part of Emergency Response Team (ERT) if required
-  He is overal responsible for safety of all contractor’s manpower under his responsibility
-  Conduct the manpower to comply with 5S system
-  Performs other duties as assigned

-----------------------------------------------------------------------

- Báo cáo cho Người điều hành Kho của dự án hóa dầu Long Sơn
- Đảm bảo luôn sẵn sàng nhân lực, xe nâng và thiết bị để đảm bảo vận hành kho
- Giám sát và quản lý tất cả các quá trình hoạt động của kho
- Đảm bảo nhà kho, xe nâng và thiết bị được duy trì trong tình trạng tốt
- Hỗ trợ đào tạo nhân sự nhà thầu kho nếu có nhu cầu
- Đảm bảo đáp ứng các KPI bao gồm quản lý và báo cáo
- Là thành viên của Nhóm Ứng cứu Khẩn cấp (ERT) nếu được yêu cầu
- Chịu trách nhiệm chung về sự an toàn của tất cả nhân lực của nhà thầu
- Tiến hành bố trí nhân lực tuân thủ hệ thống 5S
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công

 

Job Requirement

-  Bachelor degree and at least 3 years experience in warehouse leader position, or
-  5 years experience in warehouse Leader position
-  Have experience in using Warehouse & Inventory Management System
-  Have FL Driving Licence
-  Good computer skills: MS excel, word, powerpoint
-  Good communication & report skills in English both verbal & written
-  Ability to work independently & under high pressure

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Có bằng đại học và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng kho
- Hoặc 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng kho
- Có kinh nghiệm sử dụng Hệ thống quản lý kho & hàng tồn kho
- Có Giấy phép Lái ​​xe FL
- Kỹ năng vi tính tốt: MS excel, word, powerpoint
- Kỹ năng giao tiếp & báo cáo tốt bằng tiếng Anh cả bằng lời nói và văn bản
- Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao

Similar Jobs

 • Location: Ba Ria - Vung Tau
 • Business Unit: SCG Chemicals
 • Vacant: 1
 • Posted: 27/09/2022
 • Location: Ba Ria - Vung Tau
 • Vacant: 1
 • Posted: 25/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.